రూ.2,50,000 విలువ గల బహుమతులు గెలుచుకోగల అవకాశం

రోజువారీ విజేతలు రూ.5000, రూ.3000 మరియు రూ.2000 విలువ గల బహుమతి వోచర్‌లు గెలుచుకోగలరు